Наукові публікації Герасимюка Н.І.

1. І.К. Венгер, С.Я. Костів, Н.І. Герасимюк Клініко-лабораторна характеристика хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок при ІІІ А-Б – ІV ст. хронічної артеріальної недостатності і ризику розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 4.

2. Геник Т.Р., Герасимюк Н.І. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій як додаткове унаочнення на кафедрі анатомії людини // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 4. – С. 117-118.

3. Герасимюк Н.І. Поєднання практичної і самостійної роботи студентів як один із методів підвищення ефективності засвоєння знань з хірургії // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 4. – С. 115-116.

4. Герасимюк Н.І., Білозецький І.Ю. Частота поєднання комбінованого геморою та хронічних анальних тріщин, залежно від стадії геморою // Клінічна хірургія. – 2018. – 85 (11.3). – 49-50.

5. О.П. Ільків, Н.В. Флекей., Н.І. Герасимюк Н.І. Кількісна характеристика структурних змін в яєчках щурів в умовах постструмектомічного гіпотиреозу // «Лікарська справа» — 2018. — №3-4 — С. 141-145

6. Герасимюк І.Є., Корицький А.Г., Герасимюк Н.І. Особливості структурних змін у нирках при гострому отруєнні ацетилсаліциловою кислотою // Scientific journal “Fumda mentalis scientiam” №18/2018. Р. – 18-22.

7. Стравский Т.Я., Гантимуров А.В., Герасимюк Н.І., Галицкая-Хархалис О.Я., Говда Р.В. Ультраструктурная характеристика яичек крыс при стенозе семенного канатика и после восстановления кровотока разными методами // Georgian Medical News №1 (274) Январь 2018, С – 143-148

8. I.Ye. Herasymiuk, O. P . Ilkiv, N.I. Herasymiuk Features of ultrastructural rearrangement of testicular tissues of rats after thyroidectomy // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences. – 2017, Volume 4, Issue 12. Р. – 61-65.

9. Taras Y. Stravskyy, Leonid V. Shkrobot, Nazar I. Herasymiuk Morphofunctional characteristics of correction of reperfusion changes of testicles parenchyma in rats with dosed compression of funiculus // European Journal of Biomedical AND Pharmaceutical sciences. - 2016, Volume 3, Issue 1, 30-35

10. Гданський С.М., Герасимюк Н.І. Особливості ультраструктурних змін у гепатоцитах і синусоїдах печінки щурів при поєднаній травмі грудної клітки і стегна // Галицький лікарський вісник. – 2015. - №2. – С. 14 – 17.

11. Л.Я. Ковальчук, Н.І. Герасимюк Н.І. Вплив поєднаного застосування еластичного бинтування нижніх кінцівок та аутогемотрансфузії на біохімічні показники крові та тяжкість ендогенної інтоксикації // Клінічна хірургія. – 2013. - № 6. – С. 51-54.

12. Pylypko I, Herasymiuk N. The peculiarities and differences in the blood supply to the gonads and kidney in male rats // Nauka i Studia. – 2013. – № 18 (86). – Р. 94-103.

13. Н.І. Герасимюк, І.В. Гнатко Вплив еластичного бинтування нижніх кінцівок на сонографічні параметри магістральних вен черевної порожнини і селезінки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. - № 2. – С, 173.

14. Л. Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, Н.І. Герасимюк Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево-судинною недостатністю // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 2. – С. 15 – 18.

15. Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, І.К. Венгер, Н.І. Герасимюк і інш. Основні здобутки та подальші перспективи розвитку кафедри хірургії № 1 ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевськогo МОЗ України” // Медична освіта.—2012.—№1. – с.6-7

16. Ковальчук Л.Я., Герасимюк Н.І. Щодо механізмів впливу еластичного бинтування нижніх кінцівок на перерозподіл циркулюючої крові та нові аспекти його застосування у до операційній підготовці хірургічних хворих // Шпитальна хірургія. – 2011. - № 2. – С. 50 – 53.

17. Л.Я. Ковальчук, О.Л. Ковальчук, А.Д. Беденюк, Н.І. Герасимюк і інш. Особливості викладання дисципліни “Хірургія” за кредитно-модульною системою// Медична освіта.—2011.-- №4. – с. 5-6.

18. Герасимюк Н.І. Біохімічні показники крові як критерій оцінки функціонального стану органів черевної порожнини та заочеревинного клітковинного простору при серцево-судинній недостатності з синдромом загального венозного повнокров’я // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». – 2010. – вип. 38. – С. 173 – 176.

19. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Мальований В.В., Герасимюк Н.І. і інш. Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі // Шпитальна хірургія.- 2010.-№ 1.- С. 94-96.

20. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Герасимюк Н.І. Особливості гемо-динамічних змін та насичення крові киснем після резекції значних обсягів легеневої паренхіми і їх вплив на морфофункціональний стан органів черевної порожнини в експерименті // Шпитальна хірургія.- 2009.- № 4.- С. 37-39.

21. Герасимюк Н.І. Особливості перебудови кровоносних судин печінки при загальному венозному повнокров’ї після правобічної пульмонектомії у щурів // Вісник морфології.- 2008.- т.14,№1.- С. 187-191.

22. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Герасимюк Н.І. Експериментальне обгрунтування нового способу корекції портальної гіпертензії надпечінкового генезу в хірургічній гастроентерології // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2007.- № 2.- С. 96-99.

23. Герасимюк І.Є., Федонюк Я.І., Герасимюк Н.І., Орел Ю.М. Морфофункціональний стан кровоносного русла легенів за різних умов гемодинаміки у малому колі кровообігу // Вісник Вінницького Національного медичного універ-ситету . – 2006. - №10 (2). – С. 331-332

24. Угляр Т., Герасимюк Н., Лойко І., Волик Р., Барова О., Креховська О. Стан мінеральної щільності кісток у дітей з ревматоїдним артритом // 7-ий Міжнародний конгрес студентів і молодих учених (матеріали конгресу) 21-23 травня 2003 року. Тернопіль, Україна. Тернопіль. Укрмедкнига. – 2003. – С.46

25. N. Herasymiuk Peculiarities of ultrastructural changes of alveolocytes of the second type while using of the inhalatory anesthetics and noninhalatory anesthetics during the lung resection // 14-th European Students Conference. Abstract Book. Charite. – Berlin. – 2003. – p. 62-63

26. М.О. Ляпіс, Л.Ю. Іващук, Н.І. Герасимюк, І.І. Лойко М Використання біополімеру «Тахо-комб» для безпечності анастомозів при експериментальному перитоніті // Шпитальна хірургія. – 2003. - №1. – С. 73-74