Теоретичні й практичні знання на кафедрі отримують студенти стоматологічного факультету та факультету іноземних студентів. Викладання проводиться українською та англійською мовами.

На кафедрі хірургії № 2 існує методич­не забезпечення у вигляді матеріалів для підготовки до практичних занять, презентацій лекцій, методич­них розробок для студентів, алгоритмів практичних навичок, методичних розробок для викладачів. Все це існує у паперовому і електронному варіанті, і сту­денти мають до цього вільний доступ.

Велику роль у самостійній підготовці до практично­го заняття відіграє тестовий контроль знань у системі “Мооdle”. Роль тестування у системі навчання сту­дентів зростає з кожним роком, за допомогою чого підвищується рівень знань студентів. Це розвиває осо­бистість учня, його наполегливість. Лікар повинен по­стійно вдосконалювати свої знання протягом всього професійного життя, тому робота з тестовими завдан­нями - це школа для майбутнього професіонала.

Доц. Герасимюк Н.І. проводить заняття із студентами 4 курсу у дистанційному форматі (2020 рік)

Доц. Лойко І.І. проводить заняття із студентами 6 курсу у дистанційному форматі (2020 рік)


Велика увага приділяється опануванню практич­них навичок. Практичні навички розподілені за те­мами модулів. Методика виконання практичної на­вички детально пояснюється і демонструється вик­ладачем під час практичних занять. Алгоритм кожної практичної навички винесений на WEB-сторінку уні­верситету, де студент крок за кроком може її повто­рити. Під час самостійної роботи студенти можуть з’ясувати незрозумілі моменти виконання практич­ної навички і удосконалити її виконання. Рівень ово­лодіння практичною навичкою оцінюється як з точ­ки зору теоретичного знання, так і виконання її на практиці на фантомі, згодом, під контролем виклада­ча самостійно в стаціонарі. Найбільшу можливість для цього студенти мають під час курації хворих і написання історії хвороби. В цей час особливо важ­ливим є участь викладачів, які, проводячи заняття у англомовних студентів, докладно англійською мовою доводять до відома студентів ті чи інші питання.

Важливим моментом в підготовці практичної діяль­ності студентів є реорганізація клінічної бази в уні­верситетську клініку. Це дало змогу більш ширше залучати студентів в обстеження хворих, брати участь в діагностичних маніпуляціях. Також створен - ня університетської клініки забезпечує вищий рівень взаємовідносин між студентами та практичними ліка­рями, медичним персоналом, до них ставляться як до молодших колег, вони беруть участь в клінічних розборах та обговореннях, клінічних конференціях.

Організація навчального процесу та поточного кон­тролю на кафедрі хірургії № 2 ха­рактерна тим, що вона не обмежена оцінкою знань студентів тільки використанням тестових завдань та ситуаційних задач, враховуючи недоліки одностороннього контролю. Впроваджена в навчальний про­цес система оцінювання знань, яка включає опиту­вання студентів, освоєння ними практичних навичок, вирішення тестових завдань і ситуаційних задач та контроль виконання деонтологічних вимог з об’єднан­ням в одну традиційну оцінку.

Таким чином, самостійна праця студентів при підго­товці завдань у домашніх умовах, активна позиція на практичному занятті, курація хворих з наступним написанням історії хвороби формує в майбутнього лікаря необхідність постійного самовдосконалення, потреби спілкування з хворими, розвиває клінічне мислення, стимулює відновлення знань з фундамен­тальних дисциплін та використання додаткової ме­дичної літератури.

У відповідності із принципами практично-орієнтованого навчання на кафедрі створено тематичні курси, які оснащені сучасною апаратурою та інструментарієм, що дає можливість проводити заняття на високому науково-методичному рівні.

Вперше на теренах Східної Європи започаткована європейська методика підготовки фахівців з малоінвазивних оперативних втручань шляхом поетапного відпрацюванням навиків на фантомах та зооопераційній Освоєння техніки виконання лапароскопічних операцій починається в тренажерному залі, де вивчається спеціальна апаратура і інструментарій, на фантомах засвоюють та вдосконалюють принципи роботи інструментами, навики зав’язування інтра- та екстракорпоральних вузлів.

Семінарську частину заняття проводить проф. Костів С.Я. (2019 рік)

Практичну частину заняття проводить доц. Лойко І.І. (2017 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів.

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Лікувальна справа» та «Крок-1. Стоматологія».

У роботі кафедри хірургії №2 проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Щомісячно викладачами кафедри проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: переглянути фотографії каріотипів із хромосомними захворюваннями, мікропрепарати збудників, що виносяться на іспит, отримати консультацію із розв’язування задач

Одна з установок працює в операційній віварію, де проходять підвищення кваліфікації лікарі-хірурги, навчаються лікарі-інтерни.

Навчальний процес в зооопераційній (2016 рік)

Заняття в тренажерній залі (2015 рік)

В розпорядженні кафедри п’ять учбових кімнат, один комп’ютерний клас, один конференц-зал. Навчальні кімнати кафедри оснащені відео системами, моніторами, комп’ютерами, які підключені до мережі Internet, що дає можливість використовувати у навчальному процесі відеофільми, трансляції оперативних втручань в режимі on-line, анімаційні моделі та таблиці.

Конференц-зал та комп’ютерний клас кафедри (2012 рік)

З березня 2020 року по даний час у зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19 навчальний процес проводиться дистанційно через мережу Internet pза допомогою телеконференцій.


Доц. Романюк Т.В. дистанційно проводить лекційне заняття зі студентами 4-го курсу (2020 рік)