Виховна робота у ВНЗ – двосторонній процес, взаємодія викладача і студента. Роль куратора полягає у спрямуванні виховної роботи в групі відповідно до побажань та ініціативи студентів, плану організації і проведення виховної роботи в університеті на рік.

Важливе місце у роботі кафедри хірургії №2 належить виховній роботі, що спрямована на формування моральних якостей, громадської активності, дбайливого ставлення до пацієнтів, колег і всіх оточуючих.

При плануванні виховної роботи наставники передбачають вивчення здібностей студентів кураторських груп до навчання; ставлення до обраної спеціальності та плани на майбутнє; стан навчальної дисципліни та критерії вихованості студентів; вивчають житлово-побутові умови студентів.

Пріоритетним у виховній роботі є реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі, залучення молоді до національної та світової культури, збереження морального та фізичного здоров’я молодого покоління, виховання громадських якостей особистості, забезпечення педагогічних умов для соціалізації студентів, виховання в них життєвої компетентності.

Колектив кафедри хірургії №2 (зліва направо): магістрант Буднік Д.Ю., асистент Романюк Т.В., асистент Лойко І.І., старший лаборант Коваль О.С., професор Костів С.Я., завуч кафедри доцент Вайда А.Р., асистент Боднар П.Я., завідувач кафедри професор Венгер І.К., асистент Герасимюк Н.І. (2018 рік)

Національно-патріотичне виховання

Національно-патріотичне виховання – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність кафедри щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. З боку іноземних студентів це передусім спрямовано на виховання поваги до країни в якій вони навчаються, її традицій та звичаїв, поглиблення знань про культурні особливості українців.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Викладачі постійно проводять зустрічі із студентами прикріплених груп, організовують цікаві дискусії, тематичні лекції на національно-культурні теми, такі як: «Революція Гідності. Новітня історія України», «Євроінтеграція. Переваги та недоліки». Щотижня викладачі кафедри проводять зі студентами обговорення ситуації в зоні АТО.

Інтелектуально-духовне виховання

Проблема духовноморального виховання особистості завжди була однією з актуальних, а в сучасних умовах, зважаючи на системну кризу, яка охопила наше суспільство, вона набуває особливого значення. Адже, незважаючи на те, що людина живе у матеріальному світі і тому, напевно, має насамперед потреби матеріальні, духовні ідеали завжди вважалися вищими, важливішими цінностями. Проте останнім часом спостерігається суттєве погіршення моральних взаємин між людьми, зростання цинізму, брутальності, жорстокості, агресивності, невміння зрозуміти одне одного, виявити повагу, толерантність, емпатію, милосердя, справедливість. Ці риси, на жаль, дедалі різкіше проявляються у поведінці не тільки «збагачених» відповідним досвідом дорослих, юнаків, а й підлітків і навіть дітей. Більше того, окреслена проблема загострюється з огляду на засилля взірців агресивної та цинічної поведінки у сучасних ЗМІ.

З огляду на це кафедра хірургії №2 надає великої ваги духовному вихованню молодого покоління (зокрема, це відображено у Наказі Міністерства освіти і науки України від 26.07.2005 року № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»).

Наставниками груп організовуються екскурсії в музеї міста, відвідування виставок, концертів, вистав тощо.

У періодичних виданнях, зокрема у газеті «Медична академія» часто друкуються статті просвітницького та навчально-методичного характеру, авторами яких є викладачі кафедри та студенти ТДМУ.

Куратори груп разом із студентами беруть участь у виробничих зборах, в урочистих подіях, присвячених Дню знань, Дню вчителя, у вечорах-зустрічах з випускниками, ветеранами праці, працівниками правоохоронних органів, правознавцями, відомими людьми нашого краю.

Професорсько-викладацьким складом постійно проводяться мікро-лекції з історії кафедри, ознайомлення з її активами. Студенти відвідують місцеві культурні заклади – філармонію, драматичний театр, музеї, кінотеатри міста, де вони переглядають українські кінофільми, вистави, експозиції історичних та культурних пам’яток, а також є слухачами симфонічної музики, що дає можливість сформувати інтелектуально-духовний напрямок їхнього світогляду.

Герасимюк Н.І. разом із студентами-іноземцями у кабінеті музеї проф. Л.Я.Ковальчука (2018 рік)

Проф. С.Я. Костів проводить зі студентами бесіду про історію кафедри (2018 рік)

Студенти та викладачі беруть участь у різноманітних інтелектуально-духовних заходах. Викладачі кафедри регулярно проводять студентам низку екскурсій у музей анатомії ТДМУ. Регулярно проводяться організаційні збори студентського наукового гуртка, які проводить проф. Костів С.Я.

Робота з іноземними студентами

Із іноземними студентами викладачі кафедр регулярно проводять бесіди, обговорюючи традиції народів, представники яких навчаються в університеті, знайомлять із звичаями українців. Іноземні студенти приймають активну участь у обговорені політичної ситуації в Україні та відношення до цього світової спільноти.

Робота з іноземними студентами проводиться на кафедрі постійно з початку навчального семестру. Студенти-іноземці мають змогу ознайомитись з історико-культурними та етнічними особливостями України загалом, та Тернопільщини зокрема. Особлива увага надається новоприбулим студентам-іноземцям із Донецького, Луганського та Сімферопільського медичних ВУЗів. З боку колективу кафедри їм надається широка підтримка не лише у навчанні, а і у соціальній адаптації.

Моральне виховання

Методологічною основою морального виховання є етика — наука про мораль, її природу, структуру і особливості походження. Мораль — це система принципів, норм і правил, які регулюють поведінку людини в суспільстві, роблять її правильною. Поняття "моральний", "моральність" використовують, коли мова йде про конкретний вчинок, практичну сторону стосунків. Отже, мораль, етику і моральність не можна вважати синонімами.

З огляду на це на кафедрі хірургії №2 регулярно проводяться бесіди та лекції зі студентами, як під час самого навчального процесу, так і в позааудиторний час.

Асистент Герасимюк Н.І. та клінічний ординатор Аніта Севальйос разом із студентами-інозмецями діляться культурними особливостями своїх країн (2018 рік)

Проф. Венгер І.К. та проф. Костів С.Я. пояснюють моральні аспекти лікарської роботи на прикладі видатних лікарів сьогоднення (2018 рік)

У моральному вихованні викладачі постійно працюють із студентами. Колектив кафедри щорічно проводить зі студентами бесіди, присвячені проблемам впорядкованого статевого життя та поширення венеричних захворювань.

Екологічне виховання

Екологічне виховання - систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури.

Завдання екологічного виховання полягає у формуванні екологічних знань, вихованні любові до природи, прагненні берегти, примножувати її, формуванні вміння і навичок діяльності в природі.

Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи - середовища перебування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні цілісності, чистоти, гармонії в природі. Це передбачає уміння осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан природи, розумно взаємодіяти з нею. Естетична краса природи сприяє формуванню моральних почуттів обов'язку і відповідальності за її збереження, спонукає до природоохоронної діяльності. Здійснюється вона на всіх етапах навчання у школі, кожному з яких, з огляду на вікові особливості школярів, властиві певна мета, завдання, методика.

У зв’язку із інтеграцією України до Європейського союзу, особливу увагу слід приділяти екологічному вихованню, адже європейським країнам притаманний високий рівень екологічної культури.

На кафедрі викладачі приділяють увагу екологічному вихованню молодого покоління. Зокрема акцентується увага на здоров’язбережені та збереження навколишнього середовища. Викладачі кафедри наголошують студентам про збереження навколишнього середовища, проводять тематичні бесіди на тему збереження навколишнього середовища.

Естетичне виховання

Важливою складовою всебічного гармонійного розвитку особистості є естетичне виховання. Естетичне виховання — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Методологічною засадою естетичного виховання, якою грунтується кафедра хірургії №2 є етика — наука про загальні закономірності художнього освоєння дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності й перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.

Під час навчально-виховного процесу велика увага звертається на естетичне виховання. Асистент Лойко І.І. разом із кураторами груп проводить низку екскурсій зі студентами у Тернопільський краєзнавчий музей. Також студентам проводяться екскурсії у Тернопільську картинну картинну галерею на виставку творів сучасного мистецтва та на вистави у Тернопільському драматичному театрі.

Здоровий спосіб життя

Одне з важливих завдань суспільства – виховати фізично, морально, соціально, духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування реальної загрози вимирання нації. Питанню здорового способу життя викладачами кафедри приділяється особлива увага. Слід наголосити на тому, що даний аспект виховної роботи тісно переплітається із тематикою практичних занять. Із студентами кураторських груп проводились виховні бесіди, семінари та диспути на теми «Алкогольна залежність як медико-психологічна проблема», «СНІД: міфи та реальність», «Здоровий спосіб життя – ознака цивілізованості людини», «Правила особистої та побутової гігієни», «Легкі» сигарети - легка брехня».

Трудове виховання

Трудове виховання – процес залучення студентів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці з метою передавання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості і свідомості людини праці.

Трудове виховання студентів здійснюється у всіх видах праці, але передусім у навчальній праці. Навчання формує потрібні трудові якості людини лише за умови, що воно має істотні ознаки праці: свідому постановку мети, осмислення конкретним індивідуумом своєї ролі у досягненні поставлених завдань, напруження розумових сил, подолання труднощів і перешкод, самоконтроль.

Колектив кафедри хірургії №2 в авангарді здорового способу життя (2019 рік)

Теоретичний екскурс із трудового виховання під керівництвом асистента Романюка Т.В. (2017 рік)

Серед напрямків навчально-виховного процесу студентів, важливе місце займає трудове виховання. З цією метою кафедра долучається до участі у заходах благоустрою університету та міста Тернополя. Щороку викладачі кафедри Герасимюк Н.І. та Лойко І.І. з кураторськими групами четвертого курсу факультету іноземних студентів беруть участь у толоці: прибирання парків міста Тернополя від сміття. Цей захід дає можливість не лише очистити парки нашого міста від екологічного забруднення, а також демонструє працелюбність і активність студентів ТДМУ у трудовому процесі.

Пропаганда здорового способу життя

Викладачі кафедри активно пропагують здоровий спосіб життя. На кафедрі проводиться постійна робота із студентами щодо шкідливості паління і алкоголю. Проводяться бесіди з студентами щодо вживання шкідливої їжі, а також про користь перебування на свіжому повітрі. Зокрема проф. Костів С.Я. проводить лекції на тему «Шкода куріння», доц. Вайда А.Р. проводить лекції на тему «Наркоманія – епідемія нового часу», а доцент Романюк Т.В. читає лекцію «Дитячий алкоголізм та шляхи боротьби з ним». Протягом року проф. Венгер І.К. разом із колективом кафедри проводить ряд семінарів на тему пропаганди загартовування, його переваг та недоліків.

Кураторським групами кафедри хірургії №2 на 2020 рік є 539 (доц. Вайда А.Р.), 442 (доц.Лойко І.І.), 441 (доц. Герасимюк Н.І.), 538 (доц. Романюк Т.В.) групи факультету іноземних студентів

Організаційно-виховні заходи заплановані кафедрою на березень-червнень 2020 у зв’язку із карантинними обмеженнями через пандемію COVID-19 були відкладені або ж проводились у індивідуальному порядку дистанційно.

У зв’язку із карантинними обмеженнями колективом кафедри було вирішено проводити культурно-просвітницьку роботу зі студентами дистанційно. Враховуючи особливості дистанційного навчання за допомогою Інтернету, потреба у тривалих перервах знизилась, тому частину цього часу викладачі кафедри за погодженням із студентами присвячують лекціям та обговоренням, які включені у план виховної роботи, а саме обговорення стану медицини у різних країнах світу, лекція «Донорство на сучасному етапі», обговорення історії святкування Пасхи в Україні, культурні та етнічні особливості, обговорення проблем біоетики у медицині, бговорення проблем підготовки до іспитів тощо.